Site Language:

Ελληνικά English Francaise

Italian Spanish Slovenian

Dobrodošli:

PROJEKT ZERO WASTE (1G-MED08-533)

Projekt »Low Cost – Zero Waste Municipality« z okrajšavo »ZERO WASTE« se je uradno pricel meseca maja 2009. Za obdobje 36 mesecev se bo partnerstvo, ki vkljucuje 7 partnerjev - Efxini Poli, Local Authorities' Network for Social, Cultural, Tourist, Environmental and Agricultural Development (Vodilni partner) GRCIJA, Ecological Recycling Society GRCIJA, Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory for Heat Transfer and Environmental Engineering GRCIJA, BRGM - Regional Geological Survey of Provence Alpes Cote-d'Azur FRANCIJA, Znanstven-raziskovalno središce Bistra Ptuj SLOVENIJA, Municipality of Ragusa ITALIJA, UAB Universitat Autonoma de Barcelona, Chemical Engineering Department ŠPANIJA, ukvarjalo s širjenjem spoznanj in zbiranjem podatkov, da bi obcinam olajšali uvajanje metod za zmanjševanje kolicin odpadkov.

Cilj projekta je razvoj integriranega Zero-waste sistema upravljanja z odpadki v obcinah, ki bo temeljil na principih ponovne uporabe, recikliranja in zmanjševanja kolicin odpadkov, ki koncajo na smetišcih ali odlagališcih. Da bi se soocili s temi izzivi, se bo projekt osredotocil na aktivnost osvešcanja populacije.

V okviru projekta ZERO WASTE se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

- razvoj nacrta komuniciranja pri projektu; spletna stran, letaki, posterji, reklamni material; novinarske in medijske kampanje; organizacija informativnih dnevov s tematskimi delavnicami in razstavami.

- raziskati in analizirati zero waste sistem, da se ocenijo metode ravnanja z odpadki po obcinah. Pripravljena bo študija operativnih zahtev za vzpostavitev sistema kompostiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev v posameznih obcinah v Grciji, Sloveniji, Franciji in Italiji. Izvedla se bo študija o bremenu za okolje pri kompostiranju na posameznih podrocjih Katalonije.

- izmenjava izkušenj: evidenca najboljših in najslabših praks in meddrzavna SWOT analiza; organizacija delavnic o metodah ravnanja z odpadki in skupna resolucija o zero waste teoriji

- vzpostavitev postopka alternativnega sistema ravnanja z odpadki v obcinah, ki vkljucuje sestavo prakticnih smernic za vse obcine vkljucene v pilotni projekt

- izdelava orodij za oblikovanje lokalnih politik: izdelava splošnega prirocnika o izvajanju alternativnih oblik ravnanja z odpadki in interaktivnih podpornih orodij za odlocanje; vkljucitev in izmenjava znanj za obcinske usluzbence, oblikovalce politik in ostale zainteresirane skupine.

- izveden bo pilotni projekt kompostiranja na domu, ki bo potekal v dolocenem delezu gospodinjstev v Grciji, Sloveniji, Franciji in Italiji. V Kataloniji (Španiji) bo okoljski vpliv kompostiranja na domu ugotovljen s pomocjo LCA orodja.

Projekt ZERO WASTE se izvaja v okviru programa MED 2007-2013, cilj 2.1 »Varovanje in povecanje naravnih virov in dedišcine«, in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

PARTNERSHIP OF THE ZERO WASTE PROJECT:

EFXINI POLI, Local Authorities' Network for Social, Cultural, Tourist, Environmental and Agricultural Development (Lead partner) - GREECE

ECOLOGICAL RECYCLING SOCIETY - GREECE

UNIVERSITY OF THESSALONIKI, Laboratory for Heat Transfer and Environmental Engineering - GREECE

MUNICIPALITY OF RAGUSA - ITALY

UAB - Universitat Autonoma de Barcelona, Chemical Engineering Department - SPAIN

SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE BISTRA PTUJ - SLOVENIA

BRGM - Regional Geological Survey of Provence Alpes Cote-d'Azur -  FRANCE


EU
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Project cofinanced by the European Regional Development Fund
              

The site is under continuous construction

2009 © All Rights Reserved. Developed by MIT S.A.